تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 • ابراهیم عنایت پور شیاده 1
 • احد اسدی فر 2
 • جواد درخشان 3
 • مجتبی ابراهیمی سریوده 4
 • مهدی قلی پور پاشا 5
 • 1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
 • 2 دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند
 • 3 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی پرندک، تهران
 • 4 کارشناسی ارشد مدیریت مالی، موسسه آموزش عالی فروردین، قائمشهر
 • 5 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات، واحد گلستان
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 1-19
چاپ شده: 1398-11-30

چکیده

کیفیت سود از جمله اطلاعاتی است که بر تصمیم گیری ذینفعان در شرکت، تاثیر می گذارد. برای تجزیه و تحلیل کیفیت سود افشا شده توسط شرکت، شناخت عوامل تعیین کننده سود حائز اهمیت است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1396 می باشد. جامعه آماری این پژوهش با در نظر گرفتن محدودیت های تحقیق، تعداد 114  شرکت طی 7 سال در نظر گرفته شده است. مولفه های حاکمیت شرکتی در این پژوهش، مالکیت مدیریتی، استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیه حسابرسی می باشد. برای محاسبه محافظه کاری، از مدل جیولی و هاین استفاده شده است. کیفیت سود از طریق نسبت سود حسابداری به ارزش بازار شرکت محاسبه گردیده است. جهت بررسی فرضیات پژوهش، از روش آماری مبتنی بر رگرسیون چند متغیره و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار10 Eviews استفاده شده است. طبق نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش، بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. مالکیت مدیریتی تاثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود ندارد، ولی استقلال هیئت مدیره و استقلال کمیته حسابرسی تاثیر معناداری بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود دارند.

کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی، محافمحافظه کاری حسابداری، کیفیت سود

ارجاع به مقاله
عنایت پور شیاده ا., اسدی فر ا., درخشان ج., ابراهیمی سریوده م., & قلی پور پاشا م. (1398). تاثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 1-19. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/315

 • دفعات مشاهده مقاله: 143
 • دفعات دانلود مقاله کامل : 77