علل و پیامدهای فساد اداری

  • سید محمد موسوی دوست 1
  • 1 معاون توسعه منابع انسانی شرکت خدمات اداری شهر (وابسته به شهرداری تهران)
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 34-43
چاپ شده: 1398-11-15

چکیده

امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل فرهنگی و اجتماعی تبدیل شده است و به ویژه در کشورهای درحال توسعه، به عنوان یکی از مهم ترین عوامل در سر راه پیشرفت جامعه، مطرح شده است که صدمات جبران ناپذیری را بر روی سرعت حرکت چرخ توسعه جوامع وارد نموده است. با توجه به اهمیت مشکلات و خطرات فساد اداری و مالی برای ثبات و امنیت جامعه و نهادها و ارزش های دموکراتیک و مهم تر از همه حاکمیت قانون، مبازره با فساد از اهمیت زیادی برخوردار است. آن چه در تمامی تعاریف از فساد اداری مشترک می باشد، نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجار‌های اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است و از این رو فساد اداری و تعریف آن تابعی از هنجار‌های مورد قبول در هر جامعه و فرهنگ می باشد. در این مقاله سعی شده است با بازشناسی مفهوم فساد اداری، علل و انگیزه های بروز این پدیده و پیامدها و شیوه های کنترل آن مورد بحث قرار گیرد.

کلمات کلیدی: فساد، فساد اداری، فرهنگ سازمانی، نظام اداری.

ارجاع به مقاله
موسوی دوست س. م. (1398). علل و پیامدهای فساد اداری. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 34-43. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/309

  • دفعات مشاهده مقاله: 360
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 626