بررسی تاثیر دوره زمانی (فصلی بودن) حسابرسی بر قیمت تقاضای حسابرسی و تامین حسابرسی

  • رضا ابوالفتحی 1
  • داوود گرجی زاده 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 18-33
چاپ شده: 1398-11-08

چکیده

هدف این مطالعه ‌‌‌‌بررسی ارتباط ‌بین ‌فصلی‌ بودن حسابرسی و قیمت‌گذاری‌خدمات‌حسابرسی‌ در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردي و پس رویدادی می‌باشد. همچنین از لحاظ روش گردآوري داده‌ها، توصیفی– همبستگی است و از روش‌شناسی مبتنی بر بازار استفاده شده است. جامعه آماري اين تحقيق  140 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در یک دوره پنج ساله   1392-1396 می باشند. 103 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شد. اطلاعات موردنیاز از طريق صورت‌های مالي حسابرسي شده شرکت‌ها مورد رسيدگي جمع‌آوری‌شده است. این محاسبات از طریق نرم افزار Excel2013 و EVIEWS8 انجام گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد بین برخی از عوامل مرتبط با هزینه های فصلی بودن حسابرسی و قیمت گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: فصلی بودن حسابرسی، تامین حسابرسی، قیمت گذاری خدمات حسابرسی

ارجاع به مقاله
ابوالفتحی ر., & گرجی زاده د. (1398). بررسی تاثیر دوره زمانی (فصلی بودن) حسابرسی بر قیمت تقاضای حسابرسی و تامین حسابرسی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 18-33. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/307

  • دفعات مشاهده مقاله: 141
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 93