ادراک و تجربه زیسته دانش آموزان از عوامل موثر بر خوش بینی به نظام آموزشی

  • سمیه دیناری 1
  • ویدا اندیشمند 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
  • 2 استادیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان، کرمان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 1-17
چاپ شده: 1398-11-05

چکیده

موفقیت یا عدم موفقیت دانش آموزان در امر تحصیل از مهم ترین دغدغه سازمان آموزش و پرورش در کشور است. موفقیت و پیشرفت دانش آموزان در تمام زمینه های آموزشی و اجتماعی نشانه دهنده نظام آموزشی پیشرفته و موفق است و زمینه ای اصلی برای موفقیت، توسعه جامعه و کشور خواهد بود. از مهمترین عوامل مؤثر بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان و موفقیت و رشد آنها، خوشبینی آنان به نظام آموزشی است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با استفاده از روش پدیدار شناسی به بررسی عوامل مؤثر بر خوشبینی دانش آموزان نسبت به نظام آموزشی می پردازد. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته بود. مصاحبه ها با 33 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه علی شریعتی کرمان، انجام شد. تحلیل داده طی دو مرحله کدگذاری باز (اولیه، محوری) صورت گرفت. کدهای باز شامل 26 مفهوم بودند و کدهای محوری شامل چهار مقوله عمده شامل: الف) ویژگی های اخلاقی اولیا مدرسه، ب) توانایی های آموزشی معلّمان و فعالیت های آموزشی در مدرسه ج) ویژگیهای محیطی و امکانات مدرسه، د) برنامه های مختلف مدرسه شناسایی شدند.

کلمات کلیدی: خوشبینی، روش کیفی، نظام آموزشی، مدرسه، تجربه زیسته دانش آموزان

ارجاع به مقاله
دیناری س., & اندیشمند و. (1398). ادراک و تجربه زیسته دانش آموزان از عوامل موثر بر خوش بینی به نظام آموزشی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 1-17. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/299

  • دفعات مشاهده مقاله: 120
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 133