تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورت های مالی

  • داود گرجی زاده 1
  • زهرا مرادی 2
  • زهرا شریف 3
  • 1 مدرس گروه حسابداری و حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 مدرس گروه حسابداری و حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 53-72
چاپ شده: 1398-10-11

چکیده

در سال­های اخیر، مفهوم استراتژی در ادبیات سازمانی و توسط محققان مالی بصور قابل توجهی مورد توجه قرار گرفته می­باشد. در شواهد نظری، استراتژی به عنوان اراده و برنامه­ریزی سازمان برای دستیابی به اهداف بلندمدت سازمانی و پیش­بینی منابع لازم برای دستیابی به این اهداف، تعریف شده می­باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر استراتژی­های تجاری بر­خوانایی صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است..تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته واز نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می­گردد. به منظور تحلیل داده­ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق(نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است.

کلمات کلیدی: استراتژی تجاری، خوانایی صورت های مالی، شاخص فوگ، بورس

ارجاع به مقاله
گرجی زاده د., مرادی ز., & شریف ز. (1398). تاثیر استراتژی های تجاری بر خوانایی صورت های مالی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 53-72. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/282

  • دفعات مشاهده مقاله: 299
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 211