تاثیر شوک نقدینگی بر رابطه بین ریسک بازار و بازده سهام

  • سینا خردیار 1
  • مینا فرزانه 2
  • مریم صفری 3
  • 1 استادیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
  • 2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری واحد قزوین، موسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 11 (1398) , صفحه 18-33
چاپ شده: 1398-10-04

چکیده

نقدشوندگی سهام يکی از مزيتهای اصلی بورس اوراق بهادار است و سرمايه گذاران همواره خواستار سهامی هستندکه بتوانند با کمترين هزينه در سريعترين زمان ممکن آن را معامله کنند. سرمايه گذاران به دلیل ريسک جدا نشدنی سرمايه­گذاری انتظار بازده دارند. لذا برای سرمايه گذاران، آگاهی از ريسک و بازده سرمايه گذاری از اهمیت ويژه ای برخوردار است. عدم نقدشوندگی يک دارايی مالی در واقع نوعی ريسک آن دارايی محسوب می­شود که انتظار می رود سرمايه گذاران به ازای تقبل ريسک، بازده کسب کنند. از طرفی سرمايه گذاران تنها در ازاي بازده بيشتر، ريسك بيشتر را قبول مي­كنند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد. در مرحله جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پردازش اولیه داده‌ها از نرم‌افزار 2013 Excel استفاده‌شده و آزمون فرضیه‌ها به کمک نرم‌افزار Eviews 10 صورت گرفته است. با مطالعه نمونه‌ای از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1391 تا 1396 دریافتیم با توجه به نتایج به‌دست‌آمده بین ریسک بازار و بازده سهام و نیز بین شوک نقدینگی و بازده سهام رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. فرضیه سوم تاثیر منفی و معنادار شوک نقدینگی سهام بر رابطه بین ریسک بازار و بازده سهام را نشان می دهد. در واقع با افزایش نقدشوندگی سهام، رابطه ریسک بازار و بازده سهام کمتر می شود.

کلمات کلیدی: شوک نقدینگی، ریسک بازار، بازده سهام

ارجاع به مقاله
خردیار س., فرزانه م., & صفری م. (1398). تاثیر شوک نقدینگی بر رابطه بین ریسک بازار و بازده سهام. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(11), 18-33. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/273

  • دفعات مشاهده مقاله: 154
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 84