بررسی تاثیر فناوری های مالی بر تجربه و وفاداری مشتریان بانک سامان

  • فاطمه عرب 1
  • حمید طبائی زاده فشارکی 2
  • 1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت مالی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران
  • 2 دکتری، گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ايران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 360-372
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

در محیط کسب وکار جدید که مشخصه آن تلاطم، رقابت و پیچیدگی فزاینده است، توانایی یک شرکت در ایجاد و حفظ مشتریان وفادار نهفته است. مدیریت سازمانها با تکیه بر دانش برتر امکان توسعه تصمیمات نوآورانه در موضوعات مهم و بهبود عملکرد های مبتنی بر دانش را فراهم می آورند و از این طریق به افزایش تجربه و وفاداری مشتریان نائل میشوند. فناوری های مالی نیز می توانند در تجربه و وفاداری مشتریان موثر باشند. در این مطالعه قصد داریم به بررسی تاثیر فناوری های مالی بر تجربه و وفاداری مشتریان در بانک سامان بپردازیم. جامعه مورد مطالعه ما مشتریان شعب بانک سامان در شهر تهران می باشد. بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران جامعه نامحدود تعداد ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری نظرات افراد نمونه درباره متغیرهای تحقیق پرداخته شد. سپس با استفاده از نرم افزار Spss به تلخیص و توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پرداخته شد و پس از آن آزمون های آماری متناسب با ماهیت تحقیق انجام شد. در این راستا آزمون کولمگروف اسمرینف برای بررسی نوع توزیع متغیرها و سپس از تحلیل مسیر با رویکرد معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه 2، برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که فناوری های مالی بر وفاداری و تجربه مشتری موثر است.

کلمات کلیدی: فناوری های مالی، تجربه مشتری، وفاداری مشتری

ارجاع به مقاله
عرب ف., & طبائی زاده فشارکی ح. (1402). بررسی تاثیر فناوری های مالی بر تجربه و وفاداری مشتریان بانک سامان. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 360-372. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2345

  • دفعات مشاهده مقاله: 45
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 57