بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین بر رابطه بین موفقیت پذیرش فناوری و نوآوری سبز

  • سید مهدی ذکی پور بهمبری 1
  • 1 کارشناسی ارشد، مدیریت تکنولوژی، دانشگاه آزاد سلامی واحد خلخال، اردبیل
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 983-1002
چاپ شده: 1402-09-30

چکیده

رهبری تحول‌آفرین یکی از پیش شرط‌های مهم در راستای تحقق انعطاف‌پذیری و نوآوری سازمانی است از طرفی دنیای مدرن امروز، موجب افزایش آلودگی‌ها و مشکلات زیست‌محیطی و در‌نتیجه افزایش نگرانی‌ دولت‌ها و سازمان‌ها در رابطه با محیط‌زیست شده است. این نگرانی‌ها موجب به‌وجود‌آمدن مفهوم جدیدی تحت‌عنوان نوآوری سبز شد از این رو هدف این تحقیق بررسی تأثیر موفقیت پذیرش فناوری بر نوآوری سبز با تأکید بر نقش رهبری تحول‌آفرین می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران و کارکنان شاغل شرکت‌های فعال در شهرک صنعتی شماره یک و دو اردبیل که مشتمل بر 1500 نفر می‌باشند. به‌منظور انتخاب نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و فرمول کوکران استفاده‌شده است که بر اساس این فرمول تعداد نمونه نهایی آماری 300 نفر برآورد و انتخاب گردید. این پژوهش ازنظر نوع هدف، کاربردی و ازنظر نوع ماهیت، توصیفی- پیمایشی است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و بررسی فرضیات پژوهش از روش معادلات ساختار و نرم‌افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه‌های اصلی تحقیق نشان داد که موفقیت پذیرش فناوری بر نوآوری محصول سبز تأثیر مستقیم دارد و موفقیت پذیرش فناوری بر نوآوری فرآیند سبز تأثیر مستقیم دارد.همچنین طبق فرضیه‌های فرعی این تحقیق موفقیت پذیرش فناوری بر نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز با تأکید بر نقش رهبری تحول‌آفرین تاثیر مستقیم دارد.

کلمات کلیدی: پذیرش فناوری، نوآوری سبز، رهبری تحول‌آفرین

ارجاع به مقاله
ذکی پور بهمبری س. م. (1402). بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین بر رابطه بین موفقیت پذیرش فناوری و نوآوری سبز. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 983-1002. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2310

  • دفعات مشاهده مقاله: 57
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 55