تأثیر استراتژی های حفظ کارکنان در شرایط استرس زا بر عملکرد سازمانی در بخش کیترینگ دانشگاه های دولتی

  • مژده ایلون کشکولی 1
  • 1 گروه مدیریت بازرگانی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 1197-1212
چاپ شده: 1402-12-23

چکیده

هدف این تحقیق بررسی تأثیر استراتژی­های حفظ کارکنان در شرایط استرس­زا بر عملکرد سازمانی در بخش کیترینگ دانشگاه های دولتی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش، کارکنان کیترینگ دانشگاه های دولتی اعم از مستقیم و وابسته است که تعداد آن بیش از 100 هزار نفر می­باشد. نمونه­گیری با استفاده از جدول مورگان انجام شد که با توجه به میزان جامعه آماری تعداد 384 نفر انتخاب گردید نرم افزارهای تجزیه و تحلیل داده­ها بسته نرم افزاری SPSS26 و نرم­افزار SMART-PLS3 می­باشند. یافته های تحقیق نشان داد تمامی مسیرهای بارعاملی بیش از 4/0 و t-value بیش از 96/1 می­باشد. بنابراین همه فرضیات تایید شدند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهند که عوامل متعددی از جمله فرهنگ و ارزش‌های سازمانی، پاداش‌ها و مشوق‌های پولی، یادگیری و رشد شغلی، سلامت سازمانی، تعادل کار-زندگی و موانع خروج  و راه اندازی سازمان به طور گسترده‌ای بر عملکرد و حفظ نیروی انسانی در بخش کیترینگ دانشگاه‌های دولتی تأثیر مثبت دارند. این موارد نشان می‌دهند که ایجاد و حفظ یک محیط کاری مثبت و پشتیبانی از نیازهای کارکنان می‌تواند بهبود عملکرد سازمانی و پایداری نیروی انسانی را به همراه داشته باشد. در نتیجه، استراتژی‌ها و سیاست‌های مدیریتی که به این عوامل توجه کافی را می‌کنند، می‌توانند به بهبود کارایی و رقابت‌پذیری بخش کیترینگ دانشگاهی کمک کنند.

کلمات کلیدی: استراتژی، حفظ کارکنان، استرس، عملکرد سازمانی، کیترینگ، دانشگاه

ارجاع به مقاله
ایلون کشکولی م. (1402). تأثیر استراتژی های حفظ کارکنان در شرایط استرس زا بر عملکرد سازمانی در بخش کیترینگ دانشگاه های دولتی. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 1197-1212. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2292

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0