مروری بر مسئولیت پذیری اجتماعی و گزارشگری پایداری شرکت

  • علی جعفری 1
  • شبنم رجائی 2
  • 1 گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
  • 2 گروه حسابداری، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 1000-1012
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

در سالهای اخیر توجه دولت‌ها، رسانه‌ها، پژوهشگران و بنگاه‌های اقتصادی به مسئولیت پذیری اجتماعی و گزارشگری پایداری جلب شده است. بخصوص که آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از فعالیتهای شرکتها نگرانی‌ها را در پی داشته  و بسیاری از ذینفعان در کنار گزارش‌های مالی به دنبال گزازشهای غیرمالی هستند. لذا، در کنار عملکرد مالی شرکت‌ها، گزارشگری پایداری و مسئولیت‌پذیری اجتماعی نیز مدنظر سرمایه گذاران، سهامداران، استفاده کنندگان و سایر ذینفعان قرار گرفته است. بنابراین، بررسی مبانی نظری و تئوری‌های مسئولیت پذیری اجتماعی و گزارشگری پایداری شرکت‌ها حایز اهمیت بوده و هدف این مطالعه بررسی ادبیات و پیشینه مسئولیت پذیری اجتماعی و گزارشگری پایداری شرکت برای درک بهتر مفاهیم آنها و تئوری‌های مرتبط با آنها است تا با گسترش مبانی نظری و توصیف آنها زمینه را برای انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه و  گسترش هر چه بیشتر در زمینه گزارش‌های غیرمالی، مسیرهای تحقیقاتی جدیدی برای پژوهشگران در این زمینه فراهم کند.

کلمات کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، گزارشگری پایداری، بنگاه‌های اقتصادی.

ارجاع به مقاله
جعفری ع., & رجائی ش. (1402). مروری بر مسئولیت پذیری اجتماعی و گزارشگری پایداری شرکت. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 1000-1012. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2282

  • دفعات مشاهده مقاله: 3
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 2