بررسی تاثیر دانش محصول و تصویر برند بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیک (مورد مطالعه: شرکت آجر نسوز اصفهان)

  • رسول شفیعیون 1
  • جواد اسدی مبارکه 2
  • 1 استادیار، گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد آسلامی، اصفهان، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد آسلامی، اصفهان، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 27 (1402) , صفحه 787-802
چاپ شده: 1402-12-29

چکیده

یک مبحث مهم و اساسی در زمینه برند و برندینگ، تصویر برند و دانش محصول است. مشتریان با وفاداری قوی به یک برند تمایل زیادی به ایجاد و گسترش اطلاعات در حمایت از آن برند دارند؛ به گونه­ای که مشتریان بسیار وفادار و با انگیزه مانند اعضای یک جامعه برندی، به احتمال زیاد از طریق تصویر برند و قدرت برند تلاش بسیار زیادی را درباره برند دلخواه خود به کار میگیرند. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر دانش محصول و تصویر برند بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی تبلیغات دهان­به­دهان الکترونیک می باشد.  روش تحقیق توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بود.  جامعه آماری این پژوهش مشتریان شرکت آجر نسوز اصفهان هستند و در این پژوهش روش نمونه‌گیری در دسترس  است. جهت پاسخگویی به سوالات این پرسشنامه از مقیاس پنج گزینه‌ای لیکرت از کاملا موافق تا  کاملا مخالف استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون مدل مفهومی پژوهش از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی  با  نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده شد. نتایج نشان داد که دانش محصول و تصویر برند  بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد. دانش محصول و تصویر برند  بر تبلیغات دهان به دهان الکترونیک تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین تبلیغات دهان به دهان الکترونیک بر قصد خرید تاثیر مثبت و معناداری دارد.

 

کلمات کلیدی: تبلیغات دهان به دهان الکترونیک، قصد خرید، دانش محصول، تصویر برند

ارجاع به مقاله
شفیعیون ر., & اسدی مبارکه ج. (1402). بررسی تاثیر دانش محصول و تصویر برند بر قصد خرید با در نظر گرفتن نقش میانجی تبلیغات دهان به دهان الکترونیک (مورد مطالعه: شرکت آجر نسوز اصفهان). نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(27), 787-802. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2232

  • دفعات مشاهده مقاله: 11
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 11