شناختی دقیق بر نقش نوع دوستی، شجاعت و جذابیت فیزیکی در انتخاب همسر

  • امین داوری 1
  • شیدا باقری آزاد 2
  • فاطمه زینلی 3
  • 1 کارشناسی ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
  • 2 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد بجنورد، ایران
  • 3 کارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد بجنورد، ایران. کارشناسی روانشناسی، دانشگاه آزاد بجنورد، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 7 شماره 26 (1402) , صفحه 355-364
چاپ شده: 1402-09-16

چکیده

این مقاله درصدد بررسی عوامل اجتماعی موثر بر معیارهای همسرگزینی در بین دانشجویان مجرد دانشگاه پیام نور مشهد است ازدواج و انتخاب همسر تحت تاثیر فرایند متنوعی متشکل از دخالت سنتها، آداب ورسوم، معیارها، ایده ها و ایده الهای مورد قبول گروههایی است که انسانها در میان آنها زندگی می کنند. امروزه به دلایل مختلفی سن ازدواج در بین جوانان بالا رفته است که این تاخیر در ازدواج را میتوان به عنوان یک مسئله اجتماعی مطرح کرد. اگر از نظر جامعه شناختی به موضوع همسر گزینی بنگریم موانع اقتصادی نظیر شغل و مسکن و... را نیز حدودی آمیخته با فرهنگ میبینیم؛ بنابراین شناخت عوامل موثر در انتخاب همسر و در بین این عوامل شناخت عوامل اجتماعی بسیار مهم است چرا که شناخت این عوامل میتواند زمینه های توفیق در زندگی مشترک زوجین و زندگی اجتماعی آنها را فراهم سازد.

کلمات کلیدی: نوع دوستی، شجاعت، جذابیت فیزیکی، انتخاب همسر

ارجاع به مقاله
داوری ا., باقری آزاد ش., & زینلی ف. (1402). شناختی دقیق بر نقش نوع دوستی، شجاعت و جذابیت فیزیکی در انتخاب همسر. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 7(26), 355-364. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/2227

  • دفعات مشاهده مقاله: 65
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 79