بررسی تاثیر طراحی لوگو بر تصمیم خرید مصرف کنندگان محصولات مواد غذایی با نقش میانجی ارزش ویژه برند

  • آزاده پاکاری 1
  • سمیه رهجو 2
  • سیدحسن شمس لاهرودی 3
  • 1 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران
  • 2 استادیار گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران
  • 3 استادیارگروه مدیریت، موسسه آموزش عالی خرد، بوشهر، ایران
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 9 (1398) , صفحه 150-164
چاپ شده: 1398-05-04

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر طراحی لوگو بر تصمیم خرید در مصرف کنندگان محصولات مواد غذایی، تحقیقی کاربردی است که به صورت توصیفی و روش کمی و ابزار پیمایشی-میدانی صورت پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق را کلیه مصرف کنندگان مواد غذایی فروشگاه های استان بوشهر تشکیل داده است. براساس رابطه تعیین نمونه با جامعه آماری نامشخص کوکران،  384 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین گردید روش نمونه گیری برای انتخاب شهرهای استان بوشهر به صورت خوشه ای و انتخاب نمونه در شهرهای انتخابی به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی محتوای آن با نظر خبرگان و کارشناسان و پایایی درونی آن با ضریب آلفای کرونباخ 978/0 مورد تائید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و نرم افزار PLS Smart نسخه 3 بهره گرفته شد و نتایج تحقیق نشان داد که طراحی لوگو بر تمام مولفه های کیفی برند ارزش ویژه برند شامل آگاهی برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده برند و وفاداری برند، تاثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء ارزش ویژه برند محصولات مواد غذایی می­گردد. همچنین نتایج نشان داد که طراحی لوگو بر تصمیم­گیری خرید مشتریان محصولات مواد غذایی با نقش میانجی ارزش ویژه برند تاثیر مثبتی دارد. از مولفه های ارزش ویژه برند؛ مولفه وفاداری مشتری، کم ترین نقش میانجی را در ارتباط بین طراحی لوگو و تصمیم ­خرید مشتری ایفا نموده است.

کلمات کلیدی: طراحی لوگو, ارزش ویژه برند, تصمیم¬گیری خرید, آگاهی برند, تداعی برند, کیفیت درک شده برند, وفاداری برند

ارجاع به مقاله
پاکاری آ., رهجو س., & شمس لاهرودی س. (1398). بررسی تاثیر طراحی لوگو بر تصمیم خرید مصرف کنندگان محصولات مواد غذایی با نقش میانجی ارزش ویژه برند. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 3(9), 150-164. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/183

  • دفعات مشاهده مقاله: 285
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 305