آسیب‌شناسی چالش های تامین مالی اسلامی با تاکید بر اوراق صکوک

  • سید جواد عمادی 1
  • زینب خمیس آبادی 2
  • 1 دانشجو دکتری اقتصاد مالی، هیات علمی موسسه آموزش عالی مهرآیین بندر انزلی
  • 2 دانشجو کارشناسی ارشد مهندسی مالی، موسسه آموزش عالی راهبرد شمال رشت
نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, دوره 1 شماره 2 (1396) , صفحه 16-33
چاپ شده: 1396-08-12

چکیده

یکی از مهمترین نهاده هاي تولید، سرمایه است که به صورت هاي مختلفی از جمله نیروي کار، وجوه نقد و وسائل فیزیکی ظاهر می شود، که براي فرآهم کردن آن حالتهاي مختلفی وجود دارد که یکی از آنها تامین مالی است. بهترین مزایاي تامین مالی حذف واسطه گري مالی است، یعنی اوراق بدهی قابل فروش مستقیم به دست خریداران می رسد. تامین مالی روشهاي زیادي دارد که از مهمترین آنها می توان به تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی اشاره کرد. اولین روشی که براي تبدیل به اوراق بهادار کردن دارایی مورد استفاده قرارگرفت اوراق قرضه بود. اوراق قرضه براساس بهره ثابت منتشر می شود که در اسلام بهره ثابت به منزله رباست و منع شده و همچنین مشکل ورشکستگی بنگاه در این روش هم براي صادر کننده و خریدار وجود دارد. بنابراین بایستی به دنبال جایگزین مناسب براي آن بود. محققین اسلامی صکوك را بعنوان ابزار مناسبی براي جایگزینی اوراق قرضه معرفی کردند که در این تحقیق مورد بحث واقع می شود. و چالش های پیش روی آن ذکر شده است. با اینکه برای حل مشکل نقدینگی بانک های اسلامی تاکنون کوشش های موفقیت آمیز متعددی در سطح بین المللی انجام گرفته، هنوز راه  بسیار طولانی برای حل مشکل مدیریت نقدینگی در بانک های اسلامی وجود دارد. با تقویت همکاری میان کشورهای اسلامی ، در زمینه حمایت از بانکداری اسلامی می توان به حل این مشکل کمک نمود. این مهم با استفاده از تهاده های مالی موجود مانند نهاد های مالی بین المللی اسلامی، تسهیل و تسریع می شود. اوراق صکوک از نظر اقتصادی کارا هستند ، زیرا  اولا صکوک می تواند ابزاری کارا برای کنترل نقدینگی باشد. بانک مرکزی می تواند در عملیات بازار باز به خرید و فروش اوراق صکوک منتشر شده دولت بپردازد. به نظر می رسد این کار مناسب تر از انتشار اوراق مشارکت باشد، زیرا صکوک هم مانند اوراق مشارکت نیست که نقدشوندگی بالایی داشته باشد. و به این دلیل ابزار کاراتری برای کنترل نقدینگی است.

کلمات کلیدی: مالی جهانی, انتشار, اسلام, صکوک, واسطه گري مالی, اوراق بدهی, اوراق قرضه, بانکداری اسلامی

ارجاع به مقاله
عمادی س. ج., & خمیس آبادی ز. (1396). آسیب‌شناسی چالش های تامین مالی اسلامی با تاکید بر اوراق صکوک. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, 1(2), 16-33. Retrieved از https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/17

  • دفعات مشاهده مقاله: 446
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 221