مدیریت عملیات اطفای حریق های زیرزمینی

  • مهدی امدادی 1
  • بهزاد یزدان مهر 2
  • تقی برناتن 3
  • 1 کارشناسی مدیریت اطفای حریق از دانشگاه علمی کاربردی تاید واتر خاور میانه انزلی. رئیس ایستگاه
  • 2 کارشناسی حرفه ای مدیریت عملیات و ایمنی در حریق و حوادث از دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان گیلان. رئیس ایستگاه
  • 3 کارشناسی مدیریت امداد و سوانح از دانشگاه علمی کاربردی هلال احمر استان گیلان. رئیس ایستگاه
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه ۱۴۱-۱۵۰
چاپ شده: 1399-12-10

چکیده

حريق يکي از حوادث خطرناکي است که نه تنها در معادن بلکه در هر جای ديگر سبب ايجاد خسارتهای فراوان مالي و تلفات جاني بسیار مي شود. حريق های معدني جريان کار عادی روزانه را در معادن بر هم ميزند و خسارتهای سنگین و حوادث ناگواری را به وجود مي آورند. برای بررسي اين پديده، در اين تحقیق ابتدا انواع حريق در يک معدن زيرزمیني بررسي شد و مهمترين پارامترهای مؤثر در حريق باز در معادن زيرزمیني زغال سنگ شناسايي شد. در ادامه از کارشناسان مربوطه در مورد ضريب اهمیت هر يک از پارامترهای دخیل در حريق در معادن زغال‌سنگ نظرسنجي به عمل آمد. سپس برای ارائه‌ی يک سیستم طبقه بندی کمّي، بر اساس پارامترهای مؤثر در حريق باز در معادن زغال‌سنگ، نظرات کیفي متخصصان مذکور. با دستيابي به وزن هر پارامتر، سیستم طبقه بندی جديدی به صورت کمّي پیشنهاد شد.

کلمات کلیدی: حریق، عملیات اطفا، زیرزمین

ارجاع به مقاله
امدادی م., یزدان مهر ب., & برناتن ت. (1399). مدیریت عملیات اطفای حریق های زیرزمینی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), ۱۴۱-۱۵۰. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/642

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0