بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر افشای مسئولیت اجتماعی با تأکید براثر تعدیل گر ساختار هیئت‌مدیره

  • وحید اسکو 1
  • مجتبی کاردگر 2
  • 1 استادیار، گروه علوم اداری و اقتصادی، دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی، گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران
  • 2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه مازندران، بابل، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه 115-128
چاپ شده: 1399-12-09

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر افشای مسئولیت اجتماعی با تأکید براثر تعدیل گر ساختار هیئت‌مدیره است. نمونه آماری متشکل از 86 شرکت طی سال‌های 1392 تا 1397 است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران است. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات شبه تجربی و پس رویدادی در حوزه حسابداری است و ازنظر ماهیت اجرا، تحقیق حاضر کاربردی است. تجزیه‌وتحلیل اطلاعات بر اساس روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته با استفاده از نرم‌افزار ایویوز نسخه دهم صورت گرفته است. نتایج فرضیه اول تحقیق حاکی از آن است که بین قدرت مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتیجه به‌دست‌آمده از فرضیه دوم نشان‌دهنده آن است که ساختار هیئت‌مدیره، ارتباط بین قدرت مدیرعامل و مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می‌کند.

کلمات کلیدی: ساختار هیئت‌مدیره، قدرت مدیرعامل، مسئولیت اجتماعی شرکتی

ارجاع به مقاله
اسکو و., & کاردگر م. (1399). بررسی تأثیر قدرت مدیرعامل بر افشای مسئولیت اجتماعی با تأکید براثر تعدیل گر ساختار هیئت‌مدیره. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), 115-128. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/639

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0