نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان

  • اکبر رحمانی پور 1
  • حمید تابلی 2
  • ایوب شیخی 3
  • 1 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، واحد کرمان، کرمان، ایران
  • 2 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، واحد کرمان، کرمان، ایران
  • 3 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، واحد کرمان، کرمان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 50 (1399) , صفحه 12-26
چاپ شده: 1399-12-03

چکیده

موضوع تحقیق حاضر «بررسی نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارت­های ارتباطی مدیران و پذیرش فن­آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج» است. روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی و از نظر هدف کاربردی می ­باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج می ­باشد که تعداد آنها 120 نفر می­ باشد و تعداد 95 نفر از آنها به روش نمونه­ گیری تصادفی ساده انتخاب شده­ اند و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه تحقیق که شامل پرسشنامه مهارت­های ارتباطی بارتون، جی. ای (1990)، پرسشنامه سواد اطلاعاتی محقق ساخته و پرسشنامه پذیرش فن­آوری اطلاعات شیخ ­شعایی و علومی (1386) بود تکمیل کنند. برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­های تحقیق از تحلیل معادلات ساختاری در نرم ­افزار Amos استفاده شده است. تحلیل داده­ ها نشان داد که: مهارتهای ارتباطی مدیران از طریق متغیر میانجی سواد اطلاعاتی با پذیرش فن­آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی­ داری دارد. بعلاوه، بین مهارت­های ارتباطی مدیران و پذیرش فن­آوری اطلاعات کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی ­داری دارد و میان مهارت­های ارتباطی مدیران و سواد اطلاعاتی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی­ داری دارد. همچنین، بین سواد اطلاعاتی کارکنان و پذیرش فن­آوری اطلاعات کارکنان کارکنان دانشگاه علوم پزشکی یاسوج رابطه معنی ­داری دارد.

کلمات کلیدی: مهارت های ارتباطی، سواد اطلاعاتی، پذیرش فن آوری اطلاعات، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

ارجاع به مقاله
رحمانی پور ا., تابلی ح., & شیخی ا. (1399). نقش میانجی سواد اطلاعاتی کارکنان در رابطه بین مهارت های ارتباطی مدیران و پذیرش فن آوری اطلاعات کارکنان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(50), 12-26. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/628

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0