مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا

  • بهنام شیری 1
  • سیدمهام الدین طباطبایی 2
  • داود گرجی زاده 3
  • 1 دانشجو کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 3 مدیر گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 46 (1399) , صفحه 120-142
چاپ شده: 1399-10-08

چکیده

مسكن به عنوان يكی از اصلی ترین بخش های اثر گذار و تفکر بر انگیز زندگی امروز شهری و همچنین موثر ترین مؤلفه ها در سیسیتم های اقتصادی- اجتماعی در جهان امروز، ويژگیهايی دارد که در طول زمان در حال تغییر شدید و دگرگونی هایی سریع است. با توجه به پیچیدگی و وجود معضلهای متعدد در بخش صنعت ساختمان، ساماندهی و ايجاد تعادل در میزان عرضه و تقاضا در تمام مؤلفه های اين بخش، از مهم ترين اهداف و برنامه های دولت به شمار می آيد. اين پژوهش به ساخت مدلی برای تحلیل بازار مسكن پرداخته و با اعمال سیاستها و سیناريوهای مختلف، نحوه قیمت گذاری و پیش بینی قیمت برای خانوارهای ايرانی در مسكن را به عنوان يک کالای اقتصادی ضروری و همچنین کاهش و بهبود نوسانهای اقتصادی را تحلیل میکند. پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش تحقیق تلفیقی از سیستم های دینامیکی و اقتصادسنجی است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تقاضای سرمایه ای مسکن در طول زمان سبب افزایش قیمت مسکن می شود و هر دو دارای روند یکسانی می باشند؛ که در نتیجه تمام فرضیات اثبات می شوند.

کلمات کلیدی: ديناميك سيستم، آپارتمان، پيش بيني، صنعت ساخت و ساز، بازار مسکن، اقتصاد کلان

ارجاع به مقاله
شیری ب., طباطبایی س. ا., & گرجی زاده د. (1399). مدل سازی قیمت گذاری آپارتمانهای مسکونی در شهر تهران با استفاده از سیستم پویا. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), 120-142. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/583

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0