بررسي ارتباط بين تنوع هيات مدیره و ریسک سقوط آتي قيمت سهام در شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

  • میترا سلیمانی 1
  • مریم صفرپور 2
  • فرزین خوشکار 3
  • 1 دانشجو کارشناسی ارشد حسابداری، گرایش حسابرسی، گروه حسابداری موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
  • 3 مدرس گروه حسابداری و مدیریت موسسه آموزش عالی ناصر خسرو، ساوه، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 46 (1399) , صفحه 143-159
چاپ شده: 1399-10-11

چکیده

هدف این پژوهش مطالعه بررسی تأثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیرعامل بر گزارشگری مالی متقلبانه می باشد. قابل ذکر است بازده زمانی در این پژوهش محدود به سال‌های 1390- 1397 می‌باشد، همچنین این پژوهش دارای دو فرضیه می باشد. پژوهش انجام شده از نظر نوع هدف جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی همبستگی می باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته است و براي تجزيه و تحليل فرضیه ها از تحليل پانلي کمک گرفته شده است. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر گزارشگری مالی متقلبانه یعنی تجدید ارائه صورتهای مالی ناشی از انگیزه های متقلبانه مدیریت تأثیر معنادار و معکوسی دارد؛ اما تاثیر استقرار کمیته حسابرسی و دوگانگی وظیفه مدیر عامل (جدایی نقش) بر گزارشگری مالی متقلبانه بدون انگیزه های مدیریت معنی دار نیست.

کلمات کلیدی: تنوع هیات مدیره و ریسک سقوط مورد انتظار قیمت سهام

ارجاع به مقاله
سلیمانی م., صفرپور م., & خوشکار ف. (1399). بررسي ارتباط بين تنوع هيات مدیره و ریسک سقوط آتي قيمت سهام در شرکتهاي پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), 143-159. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/582

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0