ارتباط تنوع هیئت مدیره و ویژگیهای رفتاری هیئت مدیره با ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به کیفیت گزارشگری مالی

  • فرزین خوشکار 1
  • رستمعلی سمایی 2
  • سینا میرخسروی 3
  • 1 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 2 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
  • 3 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، موسسه آموزش عالی ناصرخسرو، ساوه، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 46 (1399) , صفحه 100-119
چاپ شده: 1399-10-07

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط تنوع هیئت‌مدیره و ویژگی‌های رفتاری هیئت‌مدیره با ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به کیفیت گزارشگری مالی، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت پژوهش انجام‌شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش‌های کاربردی است و روش پژوهش از نظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی می‌باشد. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه‌وتحلیل فرضیه‌ها از رگرسیون لجستیک استفاده‌ شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات، از داده‌های 134 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390-1397 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که تنوع تحصیلات و تنوع تصدی هیئت‌مدیره رابطه منفی و معنی داری با ریسک سقوط آتی قیمت سهام دارند؛ کوته‌بینی مدیریت رابطه مثبت و معنی داری با ریسک سقوط قیمت سهام دارد؛ اما رابطه محافظه‌کاری مدیریت معنی‌دار نیست. همچنین کیفیت گزارشگری مالی بر ارتباط تنوع هیئت‌مدیره (تصدی و تحصیلات) با ریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیرگذار است و آن را تقویت می‌کند. به‌علاوه کیفیت گزارشگری مالی بر رابطه محافظه‌کاری با ریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیرگذار است؛ اما بر رابطه کوته‌بینی و ریسک سقوط آتی سهام تأثیرگذار نیست.

کلمات کلیدی: ریسک سقوط آتی قیمت سهام, کیفیت گزارشگری مالی, تنو ع تحصیلات, تنوع تصدی هیئت مدیر ه, محافظه کاری مدیریت, کوته بینی مدیریت

ارجاع به مقاله
خوشکار ف., سمایی ر., & میرخسروی س. (1399). ارتباط تنوع هیئت مدیره و ویژگیهای رفتاری هیئت مدیره با ریسک سقوط آتی قیمت سهام با توجه به کیفیت گزارشگری مالی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), 100-119. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/580

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0