بررسی تأثیر امور مالی دیجیتال بر مصرف خانگی

  • کرامت عسکری 1
  • مهرداد صالحی 2
  • رضا داودی 3
  • 1 کارشناس ارشد، مدیریت مالی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران
  • 2 استادیار گروه حسابداری، واحد ممسنی، دانشگاه آزاد اسلامی، نورآباد ممسنی، ایران
  • 3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، واحد دشستان، دانشگاه آزاد اسلامی، دشستان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 46 (1399) , صفحه 1-15
چاپ شده: 1399-10-06

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر امورمالی دیجیتال بر مصرف خانگی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نامحدود می باشد. لذا حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران با خطاء 07/0 و در سطح اطمینان 95% عدد 196 بدست آمد. قلمرو زمانی از سال ۱۳۹4-۱۳۹۹ می باشد. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-پیمایشی می‌باشد ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه می‌باشد. تعداد 250 عدد پرسشنامه بین حجم نمونه انتخاب شد که به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها و نتایج از نرم افزار Spss ویراست 26 استفاده شده است. برای نرمال کردن داده‌ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و جهت آزمون فرضیه پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس استفاده گردید. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین امورمالی دیجیتال و مصرف خانگی ارتباط معناداری وجود دارد؛ و از تحلیل واریانس، اثر مثبت و معناداری بین امورمالی دیجیتال و مصرف خانگی استخراج شد.

کلمات کلیدی: امورمالی دیجیتال، مصرف خانگی، پرداخت آنلاین

ارجاع به مقاله
عسکری ک., صالحی م., & داودی ر. (1399). بررسی تأثیر امور مالی دیجیتال بر مصرف خانگی. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), 1-15. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/578

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0