تأثیر توانایی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش دوره تصدی مدیرعامل و رقابت در بازار محصول

  • امیر حسین شهریاری 1
  • مهدی فدایی 2
  • 1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • 2 استادیار اقتصاد، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 46 (1399) , صفحه 16-36
چاپ شده: 1399-10-06

چکیده

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر توانایی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش دوره تصدی مدیر عامل و رقابت در بازار محصول است. جامعه آماری این پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری آن شامل داده های 105 شرکت برای دوره 8 ساله 1397-1390 است. روش نمونه گیری، روش حذفی سامانمند می­باشد. روش مورد استفاده برای برآورد الگو روش رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی است. نتایج تحقیق نشان داد که توانایی مدیران تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. همچنین نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی دوره تصدی مدیر عامل، توانایی مدیران تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد. سایر نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی رقابت در بازار محصول، توانایی مدیران تاثیر معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد.

کلمات کلیدی: ریسک سقوط قیمت سهام، توانایی مدیران، دوره تصدی مدیر عامل، رقابت در بازار محصول.

ارجاع به مقاله
شهریاری ا. ح., & فدایی م. (1399). تأثیر توانایی مدیران بر ریسک سقوط قیمت سهام با در نظر گرفتن نقش دوره تصدی مدیرعامل و رقابت در بازار محصول. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(46), 16-36. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/573

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0