رابطه رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالعه: استانداری استان خراسان شمالی)

  • مدینه بادلو 1
  • وحید میرزایی 2
  • 1 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه غیر انتفاعی حکیمان، بجنورد، ایران
  • 2 استادیارگروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد، بجنورد، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 42 (1399) , صفحه 93-114
چاپ شده: 1399-08-06

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالعه: استانداری خراسان شمالی) صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان استانداری خراسان شمالی می‌باشد. جامعه آماری محدود در نظر گرفته شده و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده گردیده است که تعداد 155 نفر جهت نمونه در نظر گرفته و به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. بدین‌صورت که برای سنجش رهبری مشارکتی از پرسشنامه آرنولد (2000)، رفتار شهروندی سازمانی از پرسشنامه اسپکتور و بایر (2010) و برای اعتماد موثر از پرسشنامه مک آلیستر (1995) استفاده شد. پایایی پرسشنامه مذکور به روش آلفای کرونباخ برای متغیرهای رهبری مشارکتی (835/0)، رفتار شهروندی سازمانی (852/0) و اعتماد موثر (846/0) بدست آمد و روایی صوری و محتوای پرسشنامه نیز مورد تأیید اساتید مدیریت قرار گرفت. داده‌های به‌دست‌آمده با روش‌های آمار توصیفی از طریق نرم‌افزار SPSS نسخه 26 و آمار استنباطی (روش معادلات ساختاری) به کمک نرم‌افزار AMOS نسخه 22 تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد؛ رهبری مشارکتی تاثیر مثبت و معناداری بر اعتماد موثر و رفتار شهروندی سازمانی دارد. همچنین اعتماد موثر تاثیر مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد و اینکه رهبری مشارکتی به صورت غیر مستقیم و به واسطه اعتماد موثر بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد.

کلمات کلیدی: رهبری مشارکتی، رفتار شهروندی سازمانی، اعتماد موثر

ارجاع به مقاله
بادلو م., & میرزایی و. (1399). رابطه رهبری مشارکتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی اعتماد موثر (مورد مطالعه: استانداری استان خراسان شمالی). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(42), 93-114. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/526

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0