بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران)

  • آویشن حسین نژاد مقدم 1
  • آزیتا شرج شریفی 2
  • 1 گروه مدیریت، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران
  • 2 گروه حسابداری، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 42 (1399) , صفحه 44-59
چاپ شده: 1399-07-30

چکیده

اتخاذ تصمیم­های استراتژیک در محیط کسب و کار کنونی چالشی است که اکثر سازمان­ها با آن مواجه­اند. سیستم هوش کسب و کار تلفیق معماری، ابزار و روشی است که به سازمان­ها کمک می­کند تا با این چالش مواجه شوند. سازمان شهرداری یکی از بزرگترین سازمان­های عمومی است که عملکرد صحیح آن تبعات خوبی برای رفاه شهروندان و بهره­وری این سازمان خواهد داشت. مبتنی بر مبانی نظری در تشریح هوش کسب و کار، مفاهیم تجزیه و تحلیل کسب و کار و مدیریت عملکرد فرضیاتی تدوین شد. پژوهش کاربردی - توصیفی پیمایشی است. با استفاده از ابزار پرسشنامه داده­ها جمع­آوری شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان سازمان شهرداری در استان مازندران بوده است. حجم نمونه 334 نفر به دست آمد و روش نمونه­گیری تصادفی ساده بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از رگرسیون خطی چند­گانه استفاده شد. مقادیر برآورد استاندارد در تحلیل مسیر به ترتیب 515/0، 411/0 و 403/0 به دست آمد که رابطه مثبت را بین عوامل نشان می­دهد. مقدار آماره t و سطح معناداری در هر سه رابطه مورد بررسی نیز اثرات مثبت و معنادار بین متغیرهای پژوهش را تایید می­کند.

کلمات کلیدی: هوش کسب و کار، تجزیه و تحلیل کسب و کار، داشبرد مدیریتی، داشبرد مشتریان

ارجاع به مقاله
حسین نژاد مقدم آ., & شرج شریفی آ. (1399). بررسی تأثیر هوش کسب و کار بر سیستم تجزیه و تحلیل کسب و کار و سیستم مدیریت عملکرد (مطالعه موردی سازمان شهرداری های استان مازندران). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(42), 44-59. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/523

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0