بررسی نقش مدیریت معنوی و معنویت در کار در آموزش و پرورش

  • فاطمه نیکنام 1
  • نازیا سادات ناصری 2
  • 1 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
  • 2 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 42 (1399) , صفحه 1-16
چاپ شده: 1399-07-19

چکیده

بحران های ناشی از تلاطم و بی ثباتی دنیای امروز باعث ایجاد دغدغه های اساسی برای سازمان ها و کارکنان آنها شده است. کارکنان در بخشی از زندگی خود، در نتیجه ی این بحران ها - که معمولا هنگامی اتفاق می افتد که آن ها در یک سازمان مشغول کار هستند - به زندگی کاری و زندگی خانوادگی خود می نگرند و آینده و زمانی که پیش رو دارند را محاسبه می کنند و از خود می پرسند: بقیه ی عمرم چه کاری می خواهم انجام دهم؟ هدفم چیست؟ آیا کاری را که در صدد انجام آن هستم همان است که می خواهم؟ هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت معنوی و معنویت در کار در آموزش و پرورش است. این پژوهش یک تحقیق کمی و از نظر هدف کاربردی است. همچنین از نظر روش پژوهش تحقیق توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و معلمان آموزش و پرورش 500 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه با توجه به حجم نمونه موردنیاز در نرم افزار لیزرل (با توجه به فرمول کوکران 217 نفر) به عنوان نمونه در نظر گرفته شده است. نتایج پژوهش با نرم‌افزار لیزرل نشان داد که بررسی نقش مدیریت معنوی و کار با معنا در سطح فردی، سطح گروهی و همسویی با ارزش های سازمان در سطح سازمانی در آموزش و پرورش تاثیر مثبت و معنادار وجود دارد. احترام به ارزش های معنوی و بهره گیری از آنها در کار، می تواند باعث تحریک رفتارهای اخلاقی افراد در محیط کار شود و فهمی عمیق از بسیاری از مسائل اخلاقی که دنیای امروز با آن مواجه است فراهم کند. بالطبع اگر کارکنان احساس کنند که سازمان فضایی برای آنها فراهم ساخته که امکان رشد، حمایت یا دفاع از ارزش ها وجود دارد، دچار یأس و نا امیدی نمی شوند و روحیه شاداب و با نشاطی خواهند داشت.

کلمات کلیدی: مدیریت معنوی، کار با معنا در سطح فردی، احساس همبستگی در سطح گروهی و همسویی با ارزش های سازمان در سطح سازمانی

ارجاع به مقاله
نیکنام ف., & ناصری ن. س. (1399). بررسی نقش مدیریت معنوی و معنویت در کار در آموزش و پرورش. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(42), 1-16. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/514

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0