ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک

  • قربان ایری 1
  • 1 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، واحدگرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 41 (1399) , صفحه 157-175
چاپ شده: 1399-07-14

چکیده

پیشرفت‌های علمی و فناورانه، رقابت شدید، عدم اطمینان اقتصادی سازمان ها، جایگاه یادگیری در سازمان را به عنوان یکی از راهکارهای رویارویی منطقی با شرایط متغیر کنونی ارتقا داده است. بطوریکه در اداره سازمان به نحوی مناسب، موثر و کارآمد، باارزش ترین و ضروری ترین نیاز سازمانها منابع انسانی آن سازمان می باشد. از طرفی يكي از مهمترين نيازهاي كاركنان در سازمان، برقراري اعتماد ميان آنها و مدير مي باشد وجود سطوح بالاي اعتماد در سازمان باعث ايجاد هزينه هاي پايين ارزيابي و ديگر مكانيزم هاي كنترل خواهد بود و كاركنان خود را كنترل و داراي انگيزه هاي دروني خواهند بود. در مطالعه حاضر، ما از این نظریه استفاده کردیم تا ارزیابی کنیم که چگونه تعهد، اعتماد و جهت گیری یادگیری بر اثربخشی خدمات لجستیک در نمایندگیهای ایران خودرو استان گلستان تأثیر می گذارد. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی بود بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان نمایندگی های فعال ایران خودرو در استان گلستان به تعداد 724 نفر بوده و با مراجعه به جدول گرجسی مورگان تعداد 260 نفر بصورت تصادفی خوشه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد یانا و همکاران (2018) می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از نرم افزار لیزرل Lisrel8.8 جهت تحلیل عامل تأییدي و مدلسازي معادلات ساختاري براي ارزیابی و آزمون فرضیات مورد استفاده قرار گرفت. یافته های تحقیق نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی داری گرایش به یادگیری بر اثر بخشی خدمات لجستیکی، اعتماد و تعهد کارکنان بوده و اینکه گرایش به یادگیری هم بطور مستقیم و هم بطور غیر مستقیم از طریق متغیر های واسطه اعتماد و تعهد بر اثر بخشی خدمات لجستیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

کلمات کلیدی: گرایش به یادگیری، اثربخشی خدمات لجستیک، اعتماد و تعهد کارکنان

ارجاع به مقاله
ایری ق. (1399). ارزیابی نقش گرایش به یادگیری، اعتماد و تعهد کارکنان بر اثربخشی خدمات لجستیک. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(41), 157-175. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/511

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0