بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی با توجه به نقش تعدیل گر دانش مالی اعضای هیات مدیره

  • بهاره جوادی مفرد 1
  • فرزین خوشکار 2
  • 1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه البرز (قزوین)، قزوین، ایران
  • 2 مدرس گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 40 (1399) , صفحه 81-99
چاپ شده: 1399-07-01

چکیده

ارائه اطلاعات مرتبط با کیفیت سود سبب واکنش سرمایه‌گذاران می‌گردد و کیفیت بالای سود به دلیل کاهش ریسک برای سهامداران در پایداری مالی مؤثر است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی با توجه به نقش تعدیل گر دانش مالی اعضای هیات مدیره می باشد. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت‌های مالی 168 شرکت در بازه زمانی 1397-1390 می‌باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که بین کیفیت سود و استرس مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه منفی و معناداری وجود دارد و دانش مالی اعضای هیئت‌مدیره بر رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.

کلمات کلیدی: کیفیت سود، استرس، دانش مالی اعضای هیات مدیره

ارجاع به مقاله
جوادی مفرد ب., & خوشکار ف. (1399). بررسی رابطه بین کیفیت سود و استرس مالی با توجه به نقش تعدیل گر دانش مالی اعضای هیات مدیره. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(40), 81-99. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/484

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0