بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی (مورد مطالعه: پتروشیمی آبادان)

  • سید مصطفی علوی نیا 1
  • 1 گروه مدیریت، فرمانداری ویژه آبادان، آبادان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 35 (1399) , صفحه 154-161
چاپ شده: 1399-06-19

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی  پتروشیمی آبادان انجام شد. این پژوهش کاربردی و از نوع همبستگی بوده جامعه آماری پژوهش کارکنان و مدیران شرکت پتروشیمی آبادان  به تعداد  1000 نفر می باشند.  با استفاده از جدول مورگانحجم نمونه آماري 278 نفر تعيين شد.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه برگرفته از پژوهش هانگ و همکاران(2019) بودو برای تحلیل فرضیه های پژوهش مدل‌سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS Smart استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط متخصصین و روایایی محتوا تأیید شد و پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفا کرونباخ تأیید گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی اثرگذار است.

کلمات کلیدی: زنجیره تأمین، مدیریت کیفیت زنجیره تأمین، عملکرد عملیاتی

ارجاع به مقاله
علوی نیا س. م. (1399). بررسی تأثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تأمین بر عملکرد عملیاتی (مورد مطالعه: پتروشیمی آبادان). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(35), 154-161. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/465

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0