تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسان های ویژه بازده سهام با در نظر گرفتن نقش خطای پیش بینی سود

  • امید جهان بخش 1
  • داریوش فروغی 2
  • 1 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی صبح صادق، اصفهان، ایران
  • 2 دانشیار حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 35 (1399) , صفحه 1-15
چاپ شده: 1399-05-17

چکیده

قابل مقایسه بودن در بازار سرمایه و بدهی برای سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان بسیار حایز اهمیت است، زیرا تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و وام‌دهی بر ارزیابی فرصت‌ها یا پروژه‌های جایگزین مبتنی است و بدون وجود این اطلاعات قابل مقایسه نمی‌توان اقدام به اتخاذ تصمیم بهینه کرد‌. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قابل مقایسه بودن صورت­های مالی بر نوسان­های ویژه بازده سهام با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی خطاهای پیش­بینی سود است. با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه‌ای متشکل از 105 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال‌های 1391 الی 1397 انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه­ ها از مدل‌های رگرسیون چند متغیره به روش داده­های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که قابل مقایسه بودن صورت­های مالی تاثیر معکوسی بر نوسان­های ویژه بازده سهام دارد. همچنین نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد خطاهای پیش ­بینی سود تاثیر معکوس قابل مقایسه بودن صورت­های مالی بر نوسان­های ویژه بازده سهام را تعدیل می­ کند. روش این پژوهش از لحاظ هدف از نوع پژوهش های بنیادی- تجربی است و از لحاظ ماهیت از نوع پژوهش های توصیفی – همبستگی می باشد.

کلمات کلیدی: نوسان های ویژه بازده سهام، قابلیت مقایسه صورت های مالی، خطاهای پیش بینی سود

ارجاع به مقاله
جهان بخش ا., & فروغی د. (1399). تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر نوسان های ویژه بازده سهام با در نظر گرفتن نقش خطای پیش بینی سود. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(35), 1-15. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/410

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0