بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و کارایی سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • نسرین سیادتی 1
  • 1 کارشناس مالی
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 32 (1399) , صفحه 63-85
چاپ شده: 1399-04-16

چکیده

سرمایه فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سالهی اخیر در سطح جهانی مطرح شده است. اما از آنجایی که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمانها به حساب می آید، از این رو امروزه ضرورت مدیریت سرمایه فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه کسب و کار تبدیل شده و با حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان منجر به تغییر پارادایم حاکم بر اقتصاد صنعتی شده است.. این پژوهش به بررسی ارتباط بین کارایی سرمایه فکری و خصوصیات کیفی سود می پردازد. در این پژوهش شاخص اندازه گیری کارایی سرمایه فکری مدل پالیک (200) می باشد. همچنین شاخص اندازه گیری خصوصیات کیفی سود، 3 شاخص مربوط بودن، قابل اتکا بودن و محافظه کاری در سود می باشد. دوره پژوهش در طی سالهای 1390 الی 1397 می باشد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که نمونه انتخابی با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش شامل 102 شرکت شد. هدف پژوهش کاربردی و روش پژوهش همبستگی پس رویدادی می باشد . برای آزمون فرضیه های تدوین شده این پژوهش از رگرسیون چند گانه استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کارایی سرمایه فکری و خصوصیات کیفی سود ارتباطی وجود ندارد.

کلمات کلیدی: سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه به کار رفته، خصوصیات کیفی سود

ارجاع به مقاله
سیادتی ن. (1399). بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و کارایی سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(32), 63-85. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/390

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0