رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با یادگیری سازمانی براساس نقش واسطه‌ای مدیریت دانش

  • شکوفه آریایی 1
  • سید جواد ایرانبان 2
  • 1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
  • 2 استادیار، گروه مدیریت، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 31 (1399) , صفحه 86-98
چاپ شده: 1399-03-24

چکیده

یادگیری  به عنوان یک عنصر فعال کننده حیاتی شرکت ها به منظور ایجاد ارزش و مزیت رقابتی پایدار در محیط پیچیده و در حال تغییر امروزی به شمار می آید. لذا پژوهش حاضر رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با یادگیری سازمانی براساس نقش واسطه‌ای مدیریت دانش انجام گردید. تحقيق حاضر از منظر هدف كاربردي است و از منظر شیوه گرد آوری داده‌ها روش تحقیق پژوهش مورد نظر توصیفی از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان شعب بانک شهر در استان فارس در نظر گرفته شد . شیوه نمونه گیری به صورت تصادفی و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 217 نفر تعیین گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نظر و سنجش متغیر های تحقیق، از پرسش نامه استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار (Lisrel8.8)، (SPSS 22) استفاده شد. یافته های استنباطی تحقیق نشان داد که تمامی متغیر ها بر اساس آزمون کولموگروف-اسمیرنوف، نرمال می باشند و پژوهشگر می تواند جهت تحلیل داده ها از آمار پارامتریک استفاده کند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که متغیر مدیریت دانش بالاترین ارتباط را با متغیر یادگیری سازمانی دارد.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی استراتژیک

ارجاع به مقاله
آریایی ش., & ایرانبان س. ج. (1399). رابطه بین مدیریت منابع انسانی استراتژیک با یادگیری سازمانی براساس نقش واسطه‌ای مدیریت دانش. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(31), 86-98. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/377

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0