تاثیر جبران خدمات کمیته حسابرسی بر هزینه‌های حسابرسی (مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

  • لیلا عباسی مطلق 1
  • خه بات کریم فر 2
  • میثم ضیایی 3
  • 1 کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده ایرانمهر، موسسه آموزش عالی آزاد ایرانمهر، قروه، سنندج، ایران
  • 2 مربی گروه حسابداری، دانشکده ایرانمهر، موسسه آموزش عالی آزاد ایرانمهر، قروه، سنندج، ایران
  • 3 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده ایرانمهر، موسسه آموزش عالی آزاد ایرانمهر، قروه، سنندج، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 4 شماره 31 (1399) , صفحه 53-66
چاپ شده: 1399-03-18

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسي تاثیر نوع جبران خدمات کمیته حسابرسی بر هزینه‌های حسابرسی (مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، كاربردي، از لحاظ روش توصيفي و همبستگي بود. جامعه آماری شامل شرکت هایی بود که از سال 1388 تا 1397 سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه اولیه کردند. نمونه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس معیارهای تعیین شده برای ورود به پژوهش، تعداد شرکت منتشر کننده سهام عرضه اولیه در طی دوره مذکور به روش در دسترس به تعداد 102 شرکت انتخاب شد. هزینه‌های حسابرسی از یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی و از بخش هزینه‌های عمومی و اداری شرکت‌ها اقتباس شد و متغیر جبران خدمات کمیته حسابرسی و ابعاد آن از جمله کمک‌های مالی و اعطای پاداش سهام به کمیته حسابرسی با استفاده از صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت‌های مورد مطالعه اندازه گیری گردید. نتایج پژوهش با نرم افزار Eviews10 نشان داد که متغیرهای کل جبران خدمات کمیته حسابرسی، تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تعداد متخصصین کمیته حسابرسی و استقلال اعضای کمیته حسابرسی توانستند هزینه‌های حسابرسی را پیش بینی نمایند. به طوری که با افزایش کل جبران خدمات کمیته حسابرسی، سطح هزینه‌های حسابرسی کاهش یافت. همچنین کل جبران خدمات کمیته حسابرسی بیشترین تاثیر را بر هزینه‌های حسابرسی داشت و بعد از آن به ترتیب متغیرهای تعداد اعضای کمیته حسابرسی، تعداد متخصصین کمیته حسابرسی و استقلال اعضای کمیته حسابرسی قرار داشتند.

کلمات کلیدی: کمیته حسابرسی، نوع جبران خدمات کمیته حسابرسی، هزینه‌های حسابرسی

ارجاع به مقاله
عباسی مطلق ل., کریم فر خ. ب., & ضیایی م. (1399). تاثیر جبران خدمات کمیته حسابرسی بر هزینه‌های حسابرسی (مورد مطالعه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 4(31), 53-66. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/373

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0