طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان

  • مریم نوری زاده 1
  • 1 دانشجو دکتری تخصصی مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، شوشتر، ایران
فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, دوره 3 شماره 18 (1398) , صفحه 87-99
چاپ شده: 1398-08-11

چکیده

این تحقیق بر اساس دو مقوله مدیریت دانش و یادگیری سازمانی، در پی طراحی یک شکبه اثربخش جهت تبادل تجارب مدیران موفق سازمانی است. هدف این تحقیق، طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مديران موفق سازمان می‌باشد. این مطالعه به شکل توصیفی-پیمایشی انجام شده و جامعه‌ آماری آن شامل کلیه مدیران شرکتهای فعال در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می‌باشد. داده‌های تحقیق با استفاده از توزیع پرسشنامه در بین نمونه آماری بدست آمده و فرضیات تحقیق با استفاده از تکنیک مدلیابی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که سبک رهبری با ضریب مسیر 77/0، استراتژی‌های تحول‌گرا با ضریب مسیر 79/0، فرهنگ سازمانی با ضریب مسیر 88/0 و سیستم پاداش با ضریب مسیر 83/0 همگی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر شکل‌گیری شبکه مبادله تجارب مديران موفق سازمان دارند. با توجه به تایید اعتبار مدل مفهومی تحقیق، می‌توان از متغیرهای این تحقیق جهت طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مديران استفاده نمود.

کلمات کلیدی: یادگیری سازمانی، تجارب مدیران، سبک رهبری، فرهنگ سازمانی

ارجاع به مقاله
نوری زاده م. (1398). طراحی و استقرار شبکه مبادله تجارب مدیران موفق سازمان. فصلنامه علمی تخصصی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری, 3(18), 87-99. Retrieved از http://majournal.ir/index.php/ma/article/view/220

  • دفعات مشاهده مقاله: 0
  • دفعات دانلود مقاله کامل : 0