1.
رضایی عا, اعظمی م. بررسی تاثیر بازاریابی الکترونیکی بر ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری همدان. majournal [اینترنت]. 1ژانویه1400 [ارجاع شده 27فوریه2024];5(16):25-. Available from: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/655