1.
خوشکار ف, نظری ف, عباسی س. بررسی تأثیر پیچیدگی اطلاعات حسابداری و کیفیت حسابرسی بر تغییر حسابرس. majournal [اینترنت]. 10سپتامبر1399 [ارجاع شده 27فوریه2024];4(14):40-9. Available from: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/552