1.
هاشمی فیض آبادی سم. ماهیت عوارض نوسازی در نظام شهرداری ها. majournal [اینترنت]. 30نوامبر1398 [ارجاع شده 3دسامبر2023];3(11):91-8. Available from: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/316