1.
موسوی دوست سم. علل و پیامدهای فساد اداری. majournal [اینترنت]. 15نوامبر1398 [ارجاع شده 3دسامبر2023];3(11):34-3. Available from: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/309