1.
ابوالفتحی ر, گرجی زاده د. بررسی تاثیر دوره زمانی (فصلی بودن) حسابرسی بر قیمت تقاضای حسابرسی و تامین حسابرسی. majournal [اینترنت]. 8نوامبر1398 [ارجاع شده 3دسامبر2023];3(11):18-3. Available from: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/307