1.
خوشکار ف, فضلی ا, لشگری عر. بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. majournal [اینترنت]. 24اکتبر1398 [ارجاع شده 14آوریل2024];3(11):1-1. Available from: https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/288