چهاردولی عباس, و واحدی مقدم میثم. “تجزیه و تحلیل مدلهای مرجع مدیریت راهبردی متناسب با سازمانهای ماموریت محور و بررسی نقش نظریه بازی ها در آنها”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3, no. 11 (نوامبر 30, 1398): 72-90. دسترسی دسامبر 3, 2023. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/313.