خوشکار فرزین, فضلی اسماعیل, و لشگری علی رضا. “بررسی رابطه بین نسبت های مالی سودآوری و پیش بینی ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3, no. 11 (اکتبر 24, 1398): 1-21. دسترسی آوریل 14, 2024. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/288.