فخری مجید, پازکی علی, و خوشکار فرزین. “بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر رابطه حاکمیت شرکتی و اجتناب مالیاتی”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3, no. 11 (اکتبر 26, 1398): 22-41. دسترسی می 21, 2024. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/284.