رحيمی موسی, و رحیمی الهه. “بررسی تاثیر بازاریابی دیجیتال بر عملکرد فروشگاههای زنجیره ای از طریق نقش میانجی قابلیتهای بازاریابی”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 3, no. 11 (اکتبر 4, 1398): 1-17. دسترسی ژوئن 24, 2024. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/279.