منتی پرستو, رحیمی سکینه, منصوری فائزه, و صفری فاطمه. “بررسی توانمندیهای موردنیاز مدیران مدارس شهر ایلام”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 1, no. 2 (آگوست 12, 1396): 47-56. دسترسی فوریه 27, 2024. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/19.