سادات هاشمی امین آرزو, و زین العابدین زاده مشهدی محمد حسین. “تاثیر بلوغ مدیریت دانش بر شاخص های عملکرد سازمان مطالعه موردی: شرکت موکت نگین مشهد”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری 1, no. 1 (می 22, 1396): 15-34. دسترسی دسامبر 3, 2023. https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/11.