گرد ع., صالحی ع. ا., و بالنده ک. “بررسی رابطه ریسک، رقابت و کارایی در بانک¬ها”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 2, ش 7, Nov. 1397, صص 273-8, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/96.