امیری ه., و بلاژ ع. “ارزیابی رابطه بین محافظه کاری و ریسک ورشکستگی با استفاده از مدل اولسون در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 2, ش 6, Aug. 1397, صص 176-85, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/75.