دادبخش ش., رنگریز ح., شهریاری س., و موسی زاده اورنج س. “شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش سازمان به کارآفرینی با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی (Fuzzy AHP) (مطالعه موردی: شرکت خودروسازی پارس)”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 4, ش 12, Jan. 1399, صص 42-60, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/351.