یزدی ص., و حبیبی ع. “بررسی تاثیر بانکداری اینترنتی بر قصد خرید مشتریان بانک ملت”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 3, ش 11, Dec. 1398, صص 107-1, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/319.