خوشکار ف., احمدی ف., و جعفرزاده خالدی ط. “بررسی رابطه میان اقلام تعهدی غیرعادی و جریانهای نقدی آتی با میانجیگری ریسک ورشکستگی”. نشریه علمی رویکردهای پژوهشی نوین مدیریت و حسابداری, ج 3, ش 11, Nov. 1398, صص 1-17, https://majournal.ir/index.php/ma/article/view/308.